Home » Algemeen beleid inzake gegevensbescherming

Algemeen beleid inzake gegevensbescherming

In deze mededeling wordt beschreven hoe HANA GROUP FRANCE (hierna “HANA GROUP” of “wij”) de persoonsgegevens van prospects en klanten van HANA GROUP en zijn merken verzamelt, gebruikt en beschermt.

1. Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is HANA GROUP SAS, 101 rue Jean Jaurès, 92300 LEVALLOIS PERRET, Frankrijk; vertegenwoordigd door de heer Eduardo ROMERO.

Voor bepaalde verwerkingen zijn HANA GROUP SAS en HANA GROUP BELGIUM (Genessestraat Henri-Joseph 34, 1070 Anderlecht) gezamenlijk verwerkers. Tussen HANA GROEP en HANA GROEP BELGIË is een overeenkomst gesloten waarin hun respectieve verplichtingen zijn vastgelegd.

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de HANA GROEP kan per e-mail of per post worden gecontacteerd op de volgende adressen: dpo@hanagroup.eu – HANA GROEP, 101-109 rue Jean Jaurès, 92300 Levallois-Perret – Frankrijk).

3. Doeleinden van de verwerking – rechtsgrondslag van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

om een contract uit te voeren of actie te ondernemen in verband met een contract: wanneer u een bestelling plaatst, inclusief :

– om bestellingen te verwerken, u te informeren over de status van uw bestelling en te zorgen voor de levering of afhaling van uw bestelling,

– om met u te communiceren in verband met deze bestellingen en om te reageren op eventuele opmerkingen van uw kant.

wanneer u ons uw toestemming geeft :

– om u informatie te sturen over onze producten en diensten, promotionele aanbiedingen, speciale acties, enz,

– om te reageren op uw verzoeken of vragen, wanneer u het contactformulier op onze website gebruikt, en/of om te reageren op eventuele opmerkingen die u in dit verband maakt,

– wanneer u op een van onze websites surft, kunnen wij cookies of soortgelijke technologieën instellen in overeenstemming met ons cookiebeleid,

– op andere tijdstippen, wanneer wij om uw toestemming vragen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor de doeleinden die wij u van geval tot geval uitleggen

– wij kunnen uw gegevens gebruiken voor gepersonaliseerde reclame op onze site en die van onze partners zoals Facebook via gepersonaliseerde publiekstools.

indien de HANA GROEP deze nodig heeft voor de uitvoering van zijn zakelijke en legitieme belangen, met name :

– om te reageren op uw eventuele opmerkingen en om ons te helpen onze producten te verbeteren,

– om het gebruik van onze websites en onlinediensten te monitoren

– wij gebruiken de door u verstrekte informatie om eventuele klachten over onze websites of onze producten of diensten te onderzoeken,

– wij gebruiken de gegevens in verband met rechten die wij willen handhaven en, waar nodig, voor nalevings-, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden; en

– wij gebruiken de gegevens van bepaalde personen om hen uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek, proeven en enquêtes.

voor de door de wet vereiste doeleinden:

– in antwoord op verzoeken van openbare autoriteiten of wetshandhavingsinstanties in het kader van een onderzoek,

– in antwoord op verzoeken om toegang van betrokkenen zoals bepaald in de vigerende wetgeving.

4. Ontvanger of categorieën ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor het personeel van de HANA GROEP en de verschillende merken, dat daartoe op grond van de noodzaak naar behoren is gemachtigd, en worden in de volgende gevallen aan andere externe entiteiten meegedeeld :

wanneer openbaarmaking volgens de toepasselijke wet- en regelgeving vereist is ten aanzien van rechtmatige derden-ontvangers van de communicatie, zoals overheidsinstanties en -lichamen voor de respectieve institutionele doeleinden

wanneer de communicatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of precontractuele activiteiten die door uw bestelling in gang zijn gezet, om u de gevraagde informatie, producten of diensten te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met onze dienstverleners, bijvoorbeeld voor het verlenen van technische en organisatorische diensten voor de hierboven aangegeven doeleinden, als onafhankelijke dienstverleners (met name IT-dienstverleners of degenen die verantwoordelijk zijn voor de hosting van gegevens).

Tot slot wil ik u erop wijzen dat HANA GROUP en zijn merken uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

5. Doorgifte van gegevens aan een derde land

Sommige verwerkingen door dienstverleners namens de HANA Group vinden plaats buiten de Europese Unie, in landen die geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen volgens de normen van de verordening.

HANA Group de nodige voorzorgsmaatregelen neemt voor een rechtmatige gegevensoverdracht (bv. door de standaardcontractbepalingen toe te passen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd).

6. Duur van de opslag van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door HANA Group opgeslagen en bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hangt dus af van de gegevens en het doel waarvoor ze zijn verzameld:

De gegevens van potentiële klanten en de gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier worden 3 jaar bewaard vanaf de datum waarop ze zijn verzameld,

Klantgegevens worden bewaard gedurende 3 jaar vanaf de datum van de bestelling waarin ze werden verzameld,

Gegevens uit het toezicht op de klantenrelaties (klachtenbeheer en tevredenheidsonderzoeken) worden gedurende 5 jaar na de datum van verzameling bewaard,

De geïnstalleerde cookies hebben een levensduur van 13 maanden en de gegevens van deze cookies worden 25 maanden bewaard.

Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens automatisch gewist of anoniem gemaakt.

De wetgeving legt de verplichting op documenten op te slaan voor boekhoudkundige en administratieve doeleinden. Deze gegevens zullen worden gewist na het verstrijken van de termijn van 10 jaar na de beëindiging van het contract en de levering van de bestelling.

7. Uw rechten (toegang rectificatie schrapping recht om toestemming in te trekken).

Zolang HANA GROUP uw persoonsgegevens opslaat, hebt u de volgende rechten:

Recht van toegang: dit is uw recht om bevestiging te krijgen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt, en zo ja, om toegang te krijgen tot die gegevens.

Recht op correctie: dit is uw recht om zo snel mogelijk te eisen dat uw onjuiste gegevens worden gecorrigeerd, of aangevuld indien zij onvolledig zijn.

Recht om gegevens te laten wissen/verwijderen: dit is uw recht om uw gegevens zo snel mogelijk te laten wissen, met inachtneming van onze wettelijke bewaarplicht.

Recht op beperking: dit is uw recht om uw verwerking te laten beperken indien u daartegen bezwaar maakt, indien u de juistheid van uw gegevens betwist, indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt, of indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

Recht van verzet: dit is uw recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door HANA GROEP op basis van haar legitieme belang, behalve in het geval van legitieme en dwingende redenen van HANA GROEP. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking voor commerciële prospectiedoeleinden.Recht op overdraagbaarheid: dit is uw recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar en interoperabel formaat, en om ze zonder onze belemmering aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te verstrekken. Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit op basis van geautomatiseerde verwerking: u hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen heeft voor of gevolgen heeft voor u, behalve wanneer een dergelijk besluit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst, of bij wet is toegestaan.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres HANA GROUP – 101-109 rue Jean Jaurès – 92300 Levallois-Perret, Frankrijk.

8. Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit.